Alimenty to instytucja prawa cywilnego regulująca obowiązek dostarczania podstawowych środków do życia członkom najbliższej rodziny. Przepisy prawa regulują w tym zakresie zarówno kolejność osób obowiązanych do spełniania tego obowiązku jak i zakres wymaganych świadczeń. Będzie on różny w zależności od potrzeb uprawnionego i możliwości obowiązanego.

Alimenty stają się przedmiotem postępowania sądowego gdy strony nie mogą dojść do porozumienia co do zasadności lub wysokości świadczenia. Wyjątek stanowią sprawy rozwodowe gdzie Sąd ma obowiązek orzeczenia o alimentach na rzecz małoletnich dzieci. Alimenty mogą jednak zostać zasądzone również przez Sąd w sytuacji, gdy rodzice dziecka nigdy nie byli małżeństwem albo od małżonka na rzecz dziecka, w sytuacji gdy rozwodu nie orzeknięto. Ma to istotne znaczenie dla osób, które np. ze względów religijnych na rozwód zgodzić się nie mogą. Poza świadczeniami na rzecz dzieci, alimenty mogą być wzajemnie dochodzone przez członków rodziny, na zasadach określonych przepisami prawa. Alimenty mogą to również sprawa, która może dotyczyć rozwiedzionych małżonków. Zależy ona w części od samego wyroku rozwodowego, tzn. czy orzeknięto w nim rozwód z wyłącznej winy jednej ze stron, czy też bez.

Istotnym aspektem świadczeń alimentacyjnych jest fakt, iż ich zakres, w tym wartość może się zmieniać. Tytułem przykładu wskazać można potrzeb dziecka, które zmieniają się w czasie. W takim przypadku niezbędna jest zmiana wyroku dotyczącego alimentów bądź przez ich podniesienie, bądź obniżenie. Istnieje również możliwość uchylenia obowiązku alimentacyjnego w całości, jeżeli podstawy świadczenia odpadły.

Kancelaria w tym zakresie świadczy następujące usługi:

- dochodzenie alimentów na rzecz dziecka bez rozwodu rodziców, czy też na rzecz dziecka w sytuacji, gdy rodzice małżonkami nigdy nie byli,
- dochodzenie alimentów na rzecz rozwiedzionego małżonka,
- dochodzenie alimentów na rzecz rodziców lub dalszych zstępnych,
- prowadzenie spraw o podwyższenie i obniżenie alimentów,
- prowadzenie spraw o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.