Porady

Zmiany w prawie spadkowym

Zgodnie z art. 925 Kodeksu Cywilnego, spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku – chwilą otwarcia spadku jest natomiast chwila śmierci spadkodawcy. Nabycie spadku nie ma jednak charakteru definitywnego, spadkobierca może bowiem w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić (art. 1012 Kodeksu Cywilnego). Z reguły termin do złożenia oświadczenia należy liczyć od daty śmierci spadkodawcy. Brak złożenia stosownego oświadczenia w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym nabyciem spadku, czyli nabyciem zarówno całego majątku spadkodawcy, jak i wszystkich jego długów.
Zasada ta nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy spadkobiercą jest:
• osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych,
• osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia,
• osoba prawna

Milczenie spadkobierców należących do powyższej kategorii wywołuje taki sam skutek jak złożenie […]

Listopad 6, 2015|Spadki|

Służbowe telefony i e-maile po godzinach pracy.

Co do zasady pracownik nie ma obowiązku świadczenia pracy poza określonym umową o pracę wymiarem czasu pracy, w tym w szczególności nie ma obowiązku pracy w dniach i godzinach wolnych od pracy zgodnie z obowiązującym co systemem i rozkładem czasu pracy. Tym samym poza godzinami pracy nie ma również obowiązku odbierania służbowych telefonów oraz korespondencji e-mail, które to czynności pozostają formą wykonywania pracy.
Praca ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy stanowi odstępstwo od wyżej wskazanej zasady i regulowana jest przepisami prawa. Zgodnie z przepisem art. 151 § 1 Kodeksu pracy praca w godzinach nadliczbowych dopuszczalna jest w razie konieczności prowadzenia określonej akcji ratowniczej lub szczególnych potrzeb pracodawcy. Zdarzenia te z definicji winna charakteryzować pewna wyjątkowość. Jeżeli zatem pracodawca incydentalnie niepokoi pracownika po godzinach pracy, możliwe że zaistniała sytuacja wyjątkowa, która wymaga podjęcia pracy przez pracownika w trybie nadzwyczajnym, a telefon czy e-mail stanowi wyłącznie formę komunikacji pracodawcy z pracownikiem. Pytanie […]

Grudzień 10, 2014|Prawo pracy|

Nakaz zapłaty sprzed kilku lat? Jeśli dowiedziałeś się o nim teraz, to wciąż można go uchylić!

Wielokrotnie do Kancelarii zgłaszają się osoby, przeciwko którym prowadzona jest egzekucja na podstawie nakazów zapłaty sprzed kilku lat, o których istnieniu nie wiedzieli. Zawsze wtedy pada to samo pytanie – czy można z tym coś jeszcze zrobić? Można, aczkolwiek nie w każdym przypadku.

Nakaz zapłaty to orzeczenie sądu wydawane wyłącznie na podstawie twierdzeń powoda. Następnie doręczane jest ono pozwanemu i jeśli w terminie 2 tygodni od doręczenia nie złoży on sprzeciwu, nakaz staje się prawomocny, a po opatrzeniu go klauzulą wykonalności umożliwia prowadzenie egzekucji. Kluczowe jest tutaj doręczenie.

Doręczeń, zgodnie z art. 135 § 1 kodeksu cywilnego doręczenia dokonuje się w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie. Zgodnie zaś z art. 138 § 1 kodeksu cywilnego jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo sądowe dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było – administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli osoby te nie są przeciwnikami […]

Dyscyplinarka – wymogi i przesłanki prawne.

Tak zwana „dyscyplinarka” to rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez niego podstawowych obowiązków pracy (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.). O dyscyplinarce słyszał każdy, niezależnie od tego czy ma świadomość co do treści powołanego przepisu i warunkujących zastosowanie go przesłanek. Po pierwsze rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenie wymaga naruszenia przez pracownika jego obowiązków. Nie chodzi przy tym o jakiekolwiek obowiązki, ale obowiązki podstawowe i nie jakiegokolwiek naruszenie, tylko naruszenie ciężkie. Przesłanki te są wysoce ocenne i mogę być postrzegane subiektywnie, co zazwyczaj staje się źródłem sporu co do zasadności rozwiązania umowy o pracę w tym właśnie trybie. Dla pracodawcy, po którego stronie leży decyzja co do rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym, istotna więc rada: dobrze zastanów się czy z uwagi na ogół stosunków i okoliczności dotyczących Twojego przedsiębiorstwa konkretne naruszenie stanowi wystarczającą podstawę […]

Maj 8, 2014|Prawo pracy|

Odrzucenie spadku przez dziecko – jak to zrobić i w jakim terminie?

Do Kancelarii często zgłaszają się osoby, które odrzuciły spadek, a w sądzie dowiedziały się, że mają teraz pół roku na odrzuceniu spadku w imieniu swoich niepełnoletnich dzieci. Pojawia się zawsze pytanie jak to zrobić.
Na wstępie przytoczmy kilka przepisów. Zgodnie z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej KC) oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
Z kolei zgodnie z art. 1020 KC spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.
Zgodnie zaś z art. 931 § 1 i 2 KC w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek (…). Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych.
Zgodnie z powyższymi przepisami, w przypadku odrzucenia spadku przez rodzica, spadek przypada dziecku. Momentem […]

Maj 8, 2014|Spadki|

Nagrana rozmowa jako dowód w sądzie

Wielokrotnie do Kancelarii zwracali się Klienci z zapytaniem, czy dowodem w sądzie może być dokonane nagrania rozmowy, o którym nie wie druga strona? Na to pytanie nie można było udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Również przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie regulowały tej kwestii.
W orzecznictwie Sądów istnieją dwa stanowiska – jedno, z którego wynika, iż dowód taki jest niedopuszczalny, gdyż narusza prawo strony do tajemnicy komunikowania się. Drugie stanowisko dopuszcza dowody zdobyte w ten sposób, argumentując, iż prawo do sądu jest wartością wyższą.
Jedna za spraw, w której Sąd dopuścił dowód z nagrania rozmowy trafiła ostatecznie pod rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. Sąd pierwszej instancji (Sąd Okręgowy) dowodu nie uwzględnił, wskazując na niepoinformowanie osoby nagrywanej o tym fakcie. Sąd drugiej instancji (Sąd Apelacyjny w Białymstoku) dowód uwzględnił, wskazując, że „zasadą niedopuszczalności przeprowadzania dowodów nielegalnych nie są objęte dowody w postaci nagrań dokonanych przez osoby występujące w charakterze stron, ponieważ będąc uczestnikami procesu nie naruszają przepisów […]

Kwiecień 12, 2014|Postępowanie cywilne|

Egzekucja przez wierzyciela zapłaconych należności

Do Kancelarii zgłosiła się osoba, która zobowiązana jest do świadczeń alimentacyjnych względem swojego dziecka. Ostatnio matka dziecka złożyła wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko Klientowi, z wnioskiem o egzekucję alimentów zaległych, które ten już zapłacił. Co można zrobić w takiej sytuacji?

W pierwsze kolejności należy niezwłocznie poinformować o fakcie dokonania zapłaty komornika. Ten, na mocy art. 822 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako KPC) wstrzyma się z dokonaniem czynności, pod warunkiem, że przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił. Takim dowodem mogą być np. potwierdzenia wpłaty alimentów na konto czy pokwitowania ich odbioru. O wstrzymaniu czynności i jego przyczynach komornik niezwłocznie zawiadomi wierzyciela. W tym momencie od wierzyciela zależy, czy egzekucja będzie kontynuowana. Gdy ten nie potwierdzi dokonanych, na polecenie wierzyciela komornik niezwłocznie dokona czynności, która uległa wstrzymaniu.
W tym miejscu należy zauważyć, iż komornik nie jest uprawiony do badania tytułu wykonawczego, czy rozstrzygania zasadności prowadzenia […]

Odstąpienie od umowy o zakazie konkurencji

Czy umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy może przewidywać prawo do odstąpienia od niej? A jeśli tak, to czy pracownikowi należy się odszkodowanie za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej, do czasu złożenia przez pracodawcę oświadczenia o odstąpieniu?

Instytucja odstąpienia od umowy jest instytucją regulowaną przez Kodeks cywilny (dalej KC). Zgodnie z art. 395 § 1 KC „można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie”. Z kolei zgodnie z § 2 „w razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie”.
Z powyższego wynika, iż odstąpienie od umowy powoduje, iż dochodzi do sytuacji w której umowa uważana jest […]

Marzec 4, 2014|Prawo pracy|

Ustanie zakazu konkurencji z powodu opóźnień w płatnościach przez pracodawcę

Co może zrobić osoba, która ma zawartą umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, a były pracodawca nie wypłacił jej w terminie kolejnej raty odszkodowania z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjne?

Na wstępie należy wskazać, czym jest zakaz konkurencji.
Zgodnie z art. 101(1) § 1 Kodeksu pracy (dalej jako KP) w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).
Art. 101(2) KP reguluje zaś kwestię zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
Art. 101(2). § 1. Przepis art. 101(1) § 1 stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy, […]

Marzec 4, 2014|Prawo pracy|

Roszczenie o dopuszczenie do pracy na gruncie ustawy antykryzysowej, a skład Sądu I instancji.

Roszczenie o dopuszczenie do pracy to instytucja prawa pracy nie wyrażona wprost przepisami prawa. Zarówno doktryna jak i orzecznictwo pozostają jednak zgodne, iż w określonych sytuacjach pracownikowi przysługuje prawo do żądania od pracodawcy umożliwienia mu wykonywania pracy. Jak wielokrotnie wskazywał Sąd Najwyższy, prawo takie wywieść można z przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Stosunek pracy jest bowiem stosunkiem prawnym dwustronnym, a w związku z tym ze zobowiązania pracownika do wykonywania określonej pracy koresponduje zobowiązanie pracodawcy do umożliwienia pracownikowi wykonywania umówionej pracy.
Na marginesie zaznaczyć należy, iż roszczenie o dopuszczenie do pracy oraz roszczenie o przywrócenie do pracy to dwie różne instytucje prawne, nawet jeżeli znajdują zastosowanie w stosunkowo zbliżonych okolicznościach faktycznych. Pozostaje to szczególnie istotne z punktu widzenia prawidłowego sformułowania ewentualnego żądania pozwu, a dalej prawidłowego prowadzenia sprawy sądowej.
W praktyce żądanie dopuszczenia do pracy znajduje zastosowanie najczęściej w sytuacjach, w których pracodawca próbuje zwolnić pracownika, lecz czyni to […]

Listopad 24, 2013|Prawo pracy|

Masz pytanie? Chcesz się umówić? Dzwoń!


61 628 29 46

Telefon dostępny
w godzinach 8:00 - 20:00